4. Limited Services

Hệ thống giới hạn 4 tính năng:

  • Collaboration: Add member vào Project
  • Nếu không mua gói collaboration thì không add member vào project.
  • Trong trường hợp user được add vào project, nhưng gói collaboration hết hạn=> tất cả User sẽ không thể accept vào project.
  • Image Translation và Machine Translation: Tính năng dịch ảnh và máy dịch
  • Nếu không mua gói Machine/Image Trans thì sẽ không thể dịch máy và dịch ảnh được.
  • Trong trường hợp dịch máy dịch: số lượng char dich> số lượng char đã mua => khi đó vẫn thực hiện dịch, phần nào hết quota sẽ trả về source.
  • Storage : hệ thống sẽ cung cấp cho bạn 50MB storage. Tuy nhiên nếu bạn vượt quá 50MB thì cần phải mua thêm nhé.