3.3. Thêm dữ liệu TM/TB Refer

Khi khởi tạo một Project mới, sẽ mặc định tạo TM và TB của dự án đấy. Tuy nhiên, nếu muốn tận dụng nguồn tài nguyên TM, TB từ các dự án trước, bạn có thể sử dụng chức năng thêm dữ liệu TM/TB theo các bước dưới đây:

Bước 1. Trên thanh quản lý TM/TB Refer, chọn “Add TM/TB Refer”

Ảnh 9: List TM/TB refer

Bước 2. Khi đó danh sách TM/TB( Master) từ các dự án khác của bạn sẽ hiển thị ở đây:

Ảnh 10: Search List TM/TB master

Bước 3: Nhấn “Add” để hoàn thành. Như vậy là bước thêm dự liệu refer của bạn đã hoàn thành.

Lưu ý:  Chỉ có thể add tối đa 3 TM Refer và 3 TB Refer.