1. Quản lý Translation Memories

Bộ nhớ dịch (Translation memory, gọi tắt là TM) sẽ lưu lại các cặp câu Source và Target đã từng được dịch của bạn để dùng cho những lần sau, nhằm rút ngắn thời gian dịch.

Sau khi tạo Project, sẽ mặc định tạo TM Working và TM Master cho Project đó. Trong đó TM Working sẽ lưu trực tiếp tất cả những cặp câu Source và Target mà Translator dịch trong dự án. Còn TM Master là TM đã được kiểm duyệt chất lượng và Publish từ TM Working hoặc được Import vào.