1.1. Machine Translation Service là gì?

Machine Translation (MT) Service là công cụ dịch thuật trực tuyến được xây dựng bởi akaTrans Team – FPT Software. Hỗ trợ dịch câu và văn bản theo các cặp ngôn ngữ Nhật ⇔ Việt, Anh ⇔ Việt.Các tính năng chính bao gồm:
• Dịch tự động câu hoặc đoạn văn ngắn
• Dịch tài liệu/ văn bản theo từng dự án
• Quản trị người dùng và dự án cho các doanh nghiệp